اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12668/%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری