اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12670/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری