اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12724/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3

اشتراک گذاری