اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12737/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری