اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12738/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری