اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12739/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c

اشتراک گذاری