اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12773/%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری