اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12782/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%db%8c%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85

اشتراک گذاری