اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12818/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری