اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12819/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری