اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12848/%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری