اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12854/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری