اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12857/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b0%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری