اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12874/%db%b1%db%b0-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری