اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12933/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری