اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12981/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری