اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/13006/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری