اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/13010/%da%86%db%8c%d8%b2-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری