اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/13013/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری