اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/13044/%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b7%d8%b9%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری