اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://emergencycenter.kums.ac.ir/fa/news/27461/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری