اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://et.kums.ac.ir/fa/news/29836/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-ph-d-%d8%b3%d8%a7%d9%8497-%d9%87%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری