اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fam.masjed.ir/fa/news/15823/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری