اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fam.masjed.ir/fa/news/25070/%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری