اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fam.masjed.ir/fa/news/25319/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%853-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری