اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://farabi.kums.ac.ir/fa/news/26163/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری