اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://farabi.kums.ac.ir/fa/news/28333/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری