اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://farabi.kums.ac.ir/fa/news/28700/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%88-ICU%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری