اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/426505/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%98%da%a9%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری