اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/442850/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری