اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/514084/%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87

اشتراک گذاری