اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/514108/%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری