اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/514350/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری