اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/517968/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-99-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%da%a9

اشتراک گذاری