اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/517978/%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d8%ab-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%b5-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری