اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/517984/%d8%a8%d8%b1%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ad%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86

اشتراک گذاری