اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/517985/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d9%86%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری