اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fars.farhang.gov.ir/fa/news/518054/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری