اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/47243/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری