اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/47620/%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d9%86%da%af%d9%87-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری