اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/47622/%d9%85%d9%86%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری