اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/47623/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-37-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری