اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/47632/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری