اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fekr.pmo.ir/fa/news/48249/%d8%ad%d9%85%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری