اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://foreignmedia.farhang.gov.ir/ar/news/313134/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a9

اشتراک گذاری