اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://foreignmedia.farhang.gov.ir/fa/news/434164/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b2-%d9%87%d9%86%da%af-%da%a9%d9%86%da%af-7-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-2019-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری