اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fpoem.farhang.gov.ir/fa/news/119684/%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%ba%d8%af%d8%ba%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری