اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://fpoem.farhang.gov.ir/fa/news/119686/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری