اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gch.piho.ir/fa/news/5211/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری