اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gch.piho.ir/fa/news/5604/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%88%d9%88%db%8c%da%98%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری